HBOR kredit za OBRTNA SREDSTVA MJERA COVID-19

Mjera Obrtna sredstva COVID-19 provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 31. 12. 2020. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava subvencija.

 

KORISNICI KREDITA

  • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove,
  • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske, koji  trebaju dokazati negativne posljedice uzrokovane epidemijom COVID-19, odnosno pribaviti COVID score koji izračunava FINA.

Kredit ne može biti odobren poslovnim subjektima:

  • čiji je COVID score 1 negativan (-100), i/ili
  • čija je oznaka rizičnosti prema podacima koje FINA dobiva od Hrvatske narodne banke „3 – neuredan“, i/ili
  • nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe.

NAMJENA KREDITA

  • Financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
  • Podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica* vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, kao i zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

*iznimno, ograničavajuća odredba o povratu pozajmica ne odnosi na pozajmice koje su dane nakon pojave epidemije COVID -19 za potrebe koje su u skladu s propisanom namjenom iz programa.

IZNOS KREDITA

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 1.000.000,00 kn. Ovaj iznos odnosi se na HBOR-ov udio u modelu podjele rizika.

Najviši iznos kredita uz udjela HBOR-a ne smije prijeći:

a) iznos dvostrukih godišnjih rashoda za plaće Krajnjeg korisnika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzeća, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu;

b) 25% ukupnog prihoda/primitaka u 2019. godini; ili

c) uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave Krajnjeg korisnika o njegovim potrebama za likvidnošću, iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća.

 

Post a Comment